môj majetok...
...moje poistenie

Poistenie nehnuteľného, hnuteľného majetku a poistenie zásob, ktoré má klient registrované na IČO a riadne vedené v účtovníctve.

Poistenie nehnuteľnosti

je to poistenie budov spojených zo zemou pevným základom slúžiacim na podnikanie (rôzne kancelárske budovy, výrobné haly, obchody, sklady, dielne...)
Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia združeným živlom (požiar, výbuch, povodeň alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosúvanie pôdy, voda z vodovodných zariadení). K základnému poisteniu je možné pripoistiť krádež (musí byť prekonaná prekážka), vandalizmus, poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti a poistenie skiel.

Poistenie hnuteľného majetku

je to poistenie hnuteľných vecí, ktoré slúžia na podnikanie (zariadenie kancelárií, obchodov, servisov, rôznych služieb, reštaurácií...)
Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia združeným živlom. K základnému poisteniu je možné pripoistiť krádež a vandalizmus.

Poistenie zásob

je poistenie hnuteľných vecí (materiálu), ktoré klient nakúpil, aby na nich vykonával objednanú činnosť alebo aby ich ďalej predával konečnému spotrebiteľovi.
Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia združeným živlom. K základnému poisteniu je možné pripoistiť krádež a vandalizmus.

Poistenie strojov a strojných zariadení

je poistenie určené predovšetkým na poisťovanie výrobných strojov a technologických zariadení, energetických strojov, dopravných zariadení, poľnohospodárskych strojov...
Poistenie sa dojednáva pre prípad nečakaného  a náhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou. Poistenie zahrňuje poistenie „klasických strojných škôd“ ako je napr.: poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené vadou konštrukcie alebo technológia výroby, vadou materiálu, skratom, pádom, nedbanlivosťou, nepozornosťou alebo  nesprávnou obsluhou.
Z poistenia sú však vylúčené všetky živelné riziká (tie treba poistiť ako hnuteľnú vec). Tiež je vylúčené odcudzenie, ktoré je však možné v niektorých prípadoch dopoistiť.

Poistenie elektronických zariadení

je poistenie určené predovšetkým pre poisťovanie drahých elektronických zariadení s prevažujúcim podielom elektroniky (kancelárske zariadenie, osobné počítače, telefónne centrály, lekárska, televízna a meracia technika...)
Poistenie sa dojednáva pre prípad nečakaného a náhleho poškodenia poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou, pádom alebo nárazom, úmyselným poškodením, nedbanlivosťou alebo nepozornosťou, nesprávnou obsluhou, vadou materiálu, skrat, prepätie.. Poistenie zahŕňa aj poistenie živelných rizík. Z poistenia je vylúčené odcudzenie, ktoré je však možné pripoistiť.

Poistenie budovaného stavebného diela

je poistenie stavebno montážnych rizík a vzťahuje sa na budované dielo, či už stavebné alebo montážne. Budovaným dielom sa rozumie materiálny výsledok všetkých činností, vykonávaných podľa projektu. Budované stavebné dielo môže byť napr. stavby budov a hál, ciest, hrádzí, bazénov, komunikácií...Poistenie sa potom vzťahuje na všetky prípravné práce pre budované dielo, ako sú zemné práce, výkopy atď. Poistenie sa ďalej vzťahuje na všetok skladovaný materiál na stavenisku, ktorý bude použitý pre budované dielo.
Poistenie sa dojednáva pre prípad nečakaného  a náhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek nečakanou udalosťou, živelné riziká, pád montážnych lešení, stožiarov, žeriavov a stavebných strojov, pády časti alebo predmetov montážnej výstroje, škody pri manipulácií s bremenami. Poistenie sa tiež vzťahuje na škody spôsobené pri preprave poistených vecí na stavenisku, úmyselné poškodenie a poškodenie z nedbanlivosti a nešikovnosti pracovníkov.
K základnému poisteniu si klient môže pripoistiť zodpovednosť.

Požiarne prerušenie prevádzky

ak následkom požiaru, vody vytekajúcej z vodovodných zariadení, víchrice alebo krupobitia príde k prerušeniu prevádzky na viac ako 48 hodín, poisťovňa nahradí škodu vzniknutú na ušlom zisku, stálych nákladov a straty nájomného. Toto poistenie je veľmi špecifické a využíva sa len veľmi zriedkavo.

Aktuality
Príklad ročnej úspory PZP

KIA CEED
- bežná cena: 153 €
- naša cena: 89 €